abril 2015
L M X J V S D
« mar   may »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Categorías

(Traducción al castellano en las notas.)

En moltes ocasions, les falles que s’han erigit com una contestació estètica i conceptual al model hegemònic, tenen més punts en comú amb l’origen i el ritual de la festa que aquelles altres que, erròniament, són considerades com l’“única i autèntica falla”. Com ha indicat Jesús Peris Llorca en més d’una ocasió, en la actualitat la major revolució en les falles és la de tornar a l’origen.

De manera involuntària, la rebel·lia de molts d’estos projectes es converteix en una transgressió-regressió en apostar per uns principis que, revestits de modernitat, enllacen al mateix temps amb la sacrosanta “tradició”. Noció cada vegada més absent en la falla convencional, curiosament. Però, i ja ho vam parlar en una ocasió, el retorn massiu i intencionat a un model de falla primigènia és impossible, pel desenvolupament posterior que la festa ha tingut i, en termes merament econòmics, ja és des de fa temps un treball remunerat. Encara que acceptem –i fins i tot venerem- propostes en les quals és la comissió l’encarregada d’elaborar l’obra destinada al foc, la seua extensió ofegaria altres possibilitats artístiques. En un format, a més, que té molt més que aportar. Una hipotètic i generalitzat retorn al suposat origen implicaria una involució en una latent –encara que moltes vegades estancada- voluntat artística.

No obstant açò, comissions que han encarregat els seus projectes a professionals en una línia allunyada de la convencional, suposen un pas interessant en l’aspecte estètic i, al mateix temps, han aconseguit ser més respectuosos amb alguns valors més propis de la suposada tradició que les “falles canòniques”: el veïnatge, la participació, la interacció i la sostenibilitat. Un dels millors exemples de projectes que enfrontant-se a la línia hegemònica han connectat amb certa tradició, ho tenim en la comissió de Castielfabib – Marquès de sant Joan.

IMG_7626

Detall de la falla infantil Castielfabib – Marquès de sant Joan 2015 “Somnis de pes” de Nituniyo

Al marge del notori interès artístic d’estes obres en atraure a un públic alié al circuit habitual, han aconseguit fomentar la participació en la construcció de l’obra a través de tallers –ja se sap, participar és conèixer, i conèixer és respectar- i a través de propostes que no han desprofessionalitzat la construcció de les falles, en ser creatius i arquitectes de formació diferent a la d’un taller gremial els encarregats d’aportar un concepte global i coherent que s’estén a crítica i llibret. La coherència de l’espontaneïtat lligada a les falles primigènies –si és possible definir en realitat què és açò- es renova hui a través del disseny. En cap cas es tracta d’afirmar que les falles lligades al model hegemònic no siguen coherents artísticament per norma. Però, si ho són, ho són únicament amb elles mateixes i no per la manera en què s’“ofereixen” a la ciutat. Les terribles tanques, distàncies, saturació sensitiva, contaminació visual al voltant…

De la mateixa manera, els que es creuen pontífexs de la veritat absoluta fallera no han sabut veure que, també a nivell material, les falles fora del model hegemònic són “més falla”. Si parlem de tradició estricta a nivell material, són únicament les falles com els projectes de Castielfabib les que no necessiten materials excessivament processats a nivell tecnològic, en ser el paper, el cartó i la fusta quasi els únics components. Materials fàcils de treballar i combustibles, que és la fi última de la falla. I, fins on jo sé, el ferro no es crema. I fent demagògia, el suro blanc crec que a la fi del segle XVIII encara no s’havia inventat.

Igualment, en estes falles el contingut crític i reivindicatiu sol ser el punt de partida i no a l’inrevés, com succeeix en moltes altres ocasions: es té una imatge –més o menys atractiva i intencionada- i el contingut se li adjudica a posteriori. O directament, el contingut és blanc o pràcticament nul. I diuen els experts que la crítica és la raó de ser d’una falla i no la bonicor aparent.

Al marge queda, és clar, el tema de si la cremà és més estètica o sostenible. En tot cas, com ja ha assenyalat Antoni Colomina, qualsevol combustió és nociva per al medi ambient i, al marge de la preferència que molts senten pel fum blanc i el foc lent, la vertadera sostenibilitat passa per l’estalvi d’energia i la simplificació dels processos en la construcció, més que en la toxicitat o no del material

Les falles han evolucionat materialment, fet necessari i consubstancial a qualsevol disciplina artística. Una falla, evidentment, no deixà de ser falla pel seu pas de la cera al cartó i del cartó al suro. De la mateixa manera, la creació digital no deixa de ser dibuix o il·lustració. Si no seguiríem escrivint i creant amb cisell. Igualment, i com hem insistit i insistirem en el blog, no es tracta de substituir un model hegemònic per un altre. Seria caure en el mateix error i en la mateixa estupidesa impositiva. Substituir una caspa per una altra casta. En la varietat està el gust. I en les falles és més necessària que mai. I ací tenim la riquesa en el món de les falles infantils, realitzades en suro i on l’estètica i el contingut no tenen a veure amb els orígens –ni falta que fa-, però han sabut transformar el model-tòtem des de dins i no per oposició.

Evidentment, si una falla s’allunya d’algun aspecte que lliguem a la tradició no la desprestigia. La tradició, en ocasions, no és més que una forma d’obsessió. Una vegada més els cau el dogma als desargumentats justiciers que vociferen per la defensa d’un “classicisme faller” – la falla: una, grande y libre-, en renegar de la diversitat mitjançant la construcció de crítiques basades en “eixa falla no s’entén”, “eixos projectes no han existit abans”, “no forma part de la tradició”, quan en moltes ocasions l’evolució ulterior de les falles convencionals que defensen han abandonat qualsevol símptoma de tradició. En què quedem? Repetisc la frase del gran Woody Allen: “la tradició és la il·lusió de permanència”.

Però si l’argument definitiu de tots aquells que pontifiquen és el del respecte a la tradició –però sense que ningú definisca què és-, crec que han caigut en el bàndol equivocat.

IMG_7620

Falla Castielfabib – Marquès de sant Joan 2015 “Flor sense arrels” de Senyor Mixuro.

LA FALLA MÁS FALLA

En muchas ocasiones, las fallas que se han erigido como una contestación estética y conceptual al modelo hegemónico, tienen más puntos en común con el origen y ritualidad de la fiesta que aquellas otras que, erróneamente, son consideradas como la “única y auténtica falla”. Como ha indicado Jesús Perís Llorca en más de una ocasión, hoy en día la mayor revolución en las fallas es la de volver al origen.

De manera involuntaria, la rebeldía de muchos de estos proyectos se convierte en una trasgresión-regresión al apostar por unos principios que, revestidos de modernidad, enlazan al mismo tiempo con la sacrosanta “tradición”. Noción cada vez más ausente en la falla convencional, curiosamente. No obstante, y ya lo hablamos en una ocasión, la vuelta masiva e intencionada a un modelo de falla primigenia es imposible, por el desarrollo posterior que la fiesta ha tenido y, en términos meramente económicos, ya es desde hace tiempo un trabajo remunerado del que vive mucha gente. Aunque aceptemos –e incluso veneremos- propuestas en las que es la comisión la encargada de elaborar la obra destinada al fuego, su extensión ahogaría otras posibilidades artísticas. En un formato, además, que tiene mucho más que aportar. Una hipotética y generalizada vuelta al supuesto origen implicaría una involución en una latente –aunque hoy por hoy muchas veces estancada- voluntad artística.

Sin embargo, comisiones que han encargado sus proyectos a profesionales en una línea alejada de la convencional, suponen un paso interesante en lo estético y, al mismo tiempo, han conseguido ser más respetuosos con algunos valores más propios de la supuesta  tradición que las “fallas canónicas”: la vecindad, la participación, la interacción y la sostenibilidad. Uno de los mejores ejemplos de proyectos que enfrentándose a la línea hegemónica han conectado con cierta tradición, lo tenemos en la comisión de Castielfabib – Marqués de san Juan.

Al margen del notorio interés artístico de estas obras al atraer a un público ajeno al circuito habitual, han logrado fomentar la participación en la construcción de la obra a través de talleres –ya se sabe, participar es conocer, y conocer es respetar- y a través de propuestas que no han desprofesionalizado la construcción de las fallas, al ser creativos y arquitectos de formación ajena a un taller gremial los encargados de aportar un concepto global y coherente que se extiende a crítica y llibret. La coherencia de la espontaneidad ligada a las fallas primigenias –si es posible definir realidad qué es eso- se renueva hoy en día a través del diseño. En ningún caso se trata de afirmar que las fallas ligadas al modelo hegemónico no sean coherentes artísticamente por norma. Pero, si lo son, lo son únicamente con ellas mismas y no por la manera en que se “ofrecen” a la ciudad. Las consabidas vallas, distancias, saturación sensitiva, contaminación visual alrededor…

De la misma manera, los que se creen pontífices de la verdad absoluta fallera no han sabido ver que, también a nivel material, las fallas fuera del modelo más extendido son “más falla”. Si hablamos de tradición estricta a nivel material, son únicamente las fallas como la de Castielfabib las que no necesitan materiales excesivamente procesados a nivel tecnológico, al ser el papel, el cartón y la madera casi los únicos componentes. Materiales fáciles de trabajar y combustibles, que es el fin último de la falla. Y, hasta donde yo sé, el hierro no se quema. Y haciendo demagogia, el corcho blanco creo que a finales del siglo XVIII aún no se había inventado.

Igualmente, en estas fallas el contenido crítico y reivindicativo suele ser el punto de partida y no al revés, como sucede en otras muchas ocasiones: se tiene una imagen –más o menos atractiva e intencionada- y el contenido se le adjudica a posteriori. O directamente, el contenido es blanco o prácticamente nulo. Y dicen los expertos que la crítica es la razón de ser de una falla y no la bonicor aparente.

Al margen queda, claro está, el tema de si la cremà es más estética o sostenible. En todo caso, como ya ha señalado Antoni Colomina, cualquier combustión es nociva para el medio ambiente y, al margen de la preferencia que muchos sienten por el humo blanco y el fuego lento, la verdadera sostenibilidad pasa por el ahorro de energía y la simplificación de los procesos en la construcción, más que en la toxicidad o no del material.

Las fallas han evolucionado materialmente, hecho necesario y consustancial a cualquier disciplina artística. Una falla, evidentemente, no deja de ser falla por su paso de la cera al cartón y del cartón al corcho. De la misma manera que la creación digital no deja de ser dibujo o ilustración. Si no seguiríamos escribiendo y creando con cincel. Igualmente, y como hemos insistido e insistiremos en el blog, no se trata de sustituir un modelo hegemónico por otro. Sería caer en el mismo error y en la misma estupidez impositiva. Sustituir una caspa por otra casta. En la variedad está el gusto. Y en las fallas es más necesaria que nunca. Y ahí tenemos la riqueza en el mundo de las fallas infantiles, realizadas en corcho y cuya estética y contenido nada tienen que ver con los orígenes –ni falta que hace-, pero han sabido transformar el modelo-tótem desde dentro y no por oposición.

Evidentemente, si una falla se aleja de algún aspecto que ligamos a la tradición no la desprestigia. La tradición, en ocasiones, no es más que una forma de obsesión. Una vez más se les cae el dogma a los desargumentados justicieros que vociferan por la defensa de un “clasicismo fallero” – la falla: una, grande y libre-, al renegar de la diversidad mediante la construcción de críticas basadas en que “esa falla no se entiende”, “esos proyectos no han existido antes”, “no forma parte de la tradición”, cuando en muchas ocasiones la evolución ulterior de las fallas convencionales que defiende han abandonado cualquier síntoma de tradición. ¿En qué quedamos? Repito la frase del gran Woody Allen: “la tradición es la ilusión de lo permanente”.

Pero si el argumento definitivo de los que pontifican es el del respeto a la tradición –pero sin que nadie defina lo que es-, creo que han caído en el bando equivocado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>